Υπουργείο Παιδείας: Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Αυγούστου 22, 2016

hristos_katsikas_81

 

Στο άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΠΕΘ »Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, συμπεριλήφθηκε ρύθμιση για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 30 και 31 Αυγούστου.

 Η ρύθμιση:

Άρθρο 34

Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

«1. Οι τομείς και οι  ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκείων µπορεί να συνενώνονται  ή να µεταφέρονται από Επαγγελµατικό  Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό  Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε  φορά σύµφωνα µε την περίπτωση  ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193) ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις µεταφερόµενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων, µπορούν µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή τους να παραµείνουν στο Επαγγελµατικό Λύκειο, όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συµπληρώνουν αριθµό διδακτικών ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας ή/και τεχνολογικών – επαγγελµατικών µαθηµάτων άλλων τοµέων και/ή ειδικοτήτων σε Α΄ ανάθεση, ο οποίος δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.»


Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) Μετά από διορθώσεις και τροποποιήσεις

Αυγούστου 22, 2016

 

foto_12_1

 

Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 (Ανακοινοποίηση 29-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι Τομείς που θα λειτουργήσουν ανά Επαγγελματικό Λύκειο από το σχ. έτος 2016-17, και της τροποποίησης και συμπλήρωσής της με την υπ΄ αριθμ. Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 όμοιά της, η οποία αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. όπως αναφέρονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις:

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2016_122938_d4_egkyklios_kathorismos_tomeon_ana_epal_2016-2017_anakoinopoiisi.pdf


Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γεν. Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος τομέα της Β’ τάξης και τμήματος ειδικότητας της Γ’ Τάξης ΕΠΑΛ

Αυγούστου 22, 2016

biblia_8_0

 

Απόφαση Φ12/127076/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα οριζόμενα στη με αριθμ. 42712/Γ2/20-3-2014 (Β’ 833) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια», ως ακολούθως:

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’ έως και Ζ’ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ.50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων ως εξής:

  1. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α’ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 12 μαθητές/-τριες
  2. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β’ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες
  3. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ’ τάξης (και Δ’ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές/-τριες.

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή ή αντίκειται στις διατάξεις αυτής, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Διαβάστε την ΥΑ


Το «νέο» Νέο ΕΠΑ.Λ. σε τροχιά οριστικής ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ !

Ιουνίου 29, 2016

ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-066_-Το-ΕΠΑΛ-σε-τροχιά-Κατάργησης-470x260

Αθήνα, 29-06-2016

Αριθμ. Δ.Τ.: 066

Πριν λήξει η μεταβατική περίοδος για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έφερε ο Ν. 4186/2013 στην πολύπαθη Τ.Ε.Ε., ξεκίνησε η επόμενη μεταρρύθμιση, για πρώτη φορά «προς τα αριστερά». Παραγωγή σωρείας νόμων, διατάξεων και αποφάσεων που φιλοδοξούσαν να είναι προϊόντα συγκλίσεων και συναινέσεων δημοκρατικών ανοικτών διαδικασιών (στο όνομα πάντα της …αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και την ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου…) ! Για ένα ΕΠΑ.Λ. μη ταξικό, ισότιμο του ΓΕ.Λ., των ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων ! Το σχολείο που δεν θα είναι πλέον αυτό τη «δεύτερης» επιλογής !

Υψηλοί στόχοι και οράματα που για να επιτευχθούν πρέπει να εφαρμοσθεί η κατάλληλη πολιτική ! Αλλιώς, άλλη μια πολιτική ηγεσία του Παιδείας θα καταγράψει τις δικές της σελίδες αποτυχίας στο παχύ βιβλίο της ιστορίας των «μεταρρυθμίσεων» της εκπαίδευσης, με θύμα, ακόμη μια φορά, την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση !!!

Ας δούμε, όμως αναλυτικά το Νόμο 4386/2016.

Με τον Εθνικό, Κοινωνικό και Δημόσιο Διάλογο σε εξέλιξη, πριν τα πορίσματα των Επιτροπών και πριν το τέλος των Πασχαλιάτικων διακοπών (τυχαίο;), ψηφίστηκε στη Βουλή στις 6 Μαΐου 2016 ο νόμος 4386 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα» (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-5-2016) με άλλες διατάξεις «ρυθμίσεων» για τα «ζητήματα» της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν. Ο νέος αυτός Νόμος αυτός επενδύει και συμπληρώνει το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 4186/2013, τον οποίο δήθεν θα καταργούσε η Κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα:

 

Α. Το «Μεταλυκειακό έτος − Τάξη Μαθητείας»

1. Στο Ν. 4186/2013, «Άρθρο 7 Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας»:

«Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και

β. το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας»».

Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας

1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και

β. το «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα»».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το ΕΠΑ.Λ., Λύκειο της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, έναν του τυπικού και έναν του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος !!! Βρέθηκε, λοιπόν, η λύση ύπαρξης και λειτουργίας της μαθητείας σε τάξη μεταλυκειακή τάξη, που θα προσφέρει το ΕΠΑ.Λ., αλλά εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ! ΠΛΗΡΗΣ η ΑΤΑΞΙΑ και η ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ προϊόν ανώτερων πνευματικών διεργασιών, μεταρρύθμιση στην ολοκλήρωση του ΑΛΛΑΛΟΥΜ !!!

2. α) Κατά το Ν. 4186/2013, άρθρο 7, παρ. 3.

«Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.»,

Αντικαταστάθηκε με το Ν. 4386/2016.

 «Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους − Τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διοικητική διαχείριση της μαθητείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Έλαβε τέλος η «διεκδίκηση» (;) της ευθύνης υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους − Τάξης Μαθητείας» από το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ. Τα σχολεία θα «έχουν την ευθύνη υλοποίησης», αλλά η διοικητική διαχείριση της μαθητείας πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ! Δηλαδή, …πλήρες «ξεκαθάρισμα ρόλων» !!!

2. β) «Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της παρούσας παραγράφου με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για να «περάσει» χωρίς αντιδράσεις ο εξοβελισμός της ΤΕΕ στην Κατάρτιση και τη Μαθητεία, προσφέρει υπόσχεση για «κερασάκι» στους εκπαιδευτικούς. Κρατάμε μικρό καλάθι. Παραμένει ο στόχος για εξοικονόμηση ωρών και μηδενισμό των προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων τεχνικών ειδικοτήτων !!!

2. γ) «Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητεία» είναι απολυτήριο και πτυχίο..»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αποκλείονται όσοι κατέχουν ΜΟΝΟ πτυχίο ειδικότητας (απόφοιτοι ΤΕΕ, ΤΕΣ ή και ΕΠΑΛ που δεν απέκτησαν απολυτήριο λυκείου). Γιατί ;

3. Με το Ν. 4386/2016 επήλθαν αντικαταστάσεις διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 3, του Ν. 4186/2013, όπως:

3. α) Το «πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος» και «το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.»,

αντί του «πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους» και «το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. β) Το ««Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες»,

αντί του «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος».

3. γ) Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, β) να ακυρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας» και «Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών»,

αντί του «το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας», και «έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα «επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας» έχουν εκλείψει στο νέο νόμο ! Τυχαίο ;

3. δ) Το «Οι απόφοιτοι του «μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε, δύνανται να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ.»

αντί του «Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών»,

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. του τυπικού συστήματος αναδεικνύονται σε κατεξοχήν φορείς της Μαθητείας της Μη Τυπικής Μάθησης. Πόσο μακριά απέχει η μέρα που Σχολειά και Εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ θα «σπρωχθούν» εκτός Υπουργείου Παιδείας για να πάψουν και οι δυσλειτουργίες που σίγουρα θα προκύψουν από τη δήθεν συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ ;

3. ε) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης μαθητείας», όπως και «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης»,

αντί του «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης».

4. Με το Ν. 4386/2016 επήλθαν αντικαταστάσεις διατάξεων παραγράφων του άρθρου 14, του Ν. 4186/2013, όπως:

4. α) «Το «Μεταλυκειακό έτος − Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. Για το λόγο αυτόν, μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου»,

αντί του «Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ., …. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού.».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μαθητεία υλοποιείται μεν από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά μπορεί να διαθέτει μερικά ή ολικά εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. !!!

4. β) «Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Οι μαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη»».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ., με πιστοποιημένα προσόντα επιπέδου 4, θα αμείβονται, για το διάστημα της μαθητείας, με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ! Πλήρης θεσμική υποτίμηση του πτυχίου των ΕΠΑΛ και απαξίωσή τους στους χώρους εργασίας ! Ας μην ξεχνάμε ότι, ένα και μισό χρόνο πριν, οι νυν κυβερνώντες απορρίπτανε και καταδικάζανε τη μαθητεία σαν απλήρωτη και μαύρη εργασία ! Υπόσχονταν θα την καταργήσουνε !

Τι άλλαξε ξαφνικά τώρα ;

Αυτό που άλλαξε είναι ότι τον Αύγουστο του 2015 υπογράφτηκε το 3ο μνημόνιο, ο Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/14-8-2015). Εκεί Διαβάζουμε:

«ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, Ελλάδα, Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ, 4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο, …

Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και …» !!!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η απαίτηση για τη Μαθητεία είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο και πρέπει μάλιστα να «ικανοποιηθεί» μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο !!!

 

Οι θέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., είτε για τον τέως «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών – Τάξη Μαθητείας», είτε για το νυν «Μεταλυκειακό έτος − Τάξη Μαθητείας», είναι από καιρό (2013) γνωστές, σταθερές και αδιαπραγμάτευτες.

Το τέταρτο έτος της Τ.Ε.Ε. στο ΕΠΑ.Λ. πρέπει να:

        Είναι ενταγμένο στο ΤΥΠΙΚΟ εκπαιδευτικό σύστημα (αφού είναι «έτος» του Λυκείου).

        Απευθύνεται στους ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ αποφοίτους του 3ετούς προγράμματος φοίτησης του Επαγγελματικού Λυκείου.

        Αποσκοπεί στην εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και την εξειδίκευση των τεχνικών γνώσεων.

        Περιλαμβάνει θεωρητικά τεχνικά μαθήματα και ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση, ΟΧΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

        Απονέμει Δίπλωμα – Πτυχίο Ειδικότητος (τίτλο σπουδών) επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις και όχι σε «Εξετάσεις Πιστοποίησης» που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων της ΜΗ τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) με αυτά του Τυπικού Συστήματος.

Οι παραπάνω απόψεις – προτάσεις κατατέθηκαν πρόσφατα με την 3η εισήγηση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ε.ΣΥ.Π. στις 16 Απριλίου 2016, με υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (21-3-2016, βλ. http://www.oltee.gr/?p=5950), παλαιότερες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (βλ. http://www.oltee.gr/?p=3687), αλλά και δελτία τύπου (βλ. http://www.oltee.gr/?p=3682).

 

Β. Δήθεν κατάργηση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σ.Ε.Κ.

Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«19. Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17 ως ακολούθως:

16. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Κατ’ εξαίρεση, οι δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δήθεν καταργούνται οι Σ.Ε.Κ.αλλά «δύναται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης» !!! Η μεταλυκειακή – μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση απέκτησε μικρότερη αδελφούλα, τη μεταγυμνασιακή κατάρτιση !!! Η κατάρτιση εξαπλώνεται σε βάρος της εκπαίδευσης και η Κυβέρνηση καταγράφει ακόμα μια θεαματική «κωλοτούμπα» σε σχέση με τις δεσμεύσεις της !! Και το πλέον ανακόλουθο, στις «νέου τίτλου Σ.Ε.Κ.» μπορούν να γράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου, αλλά για να ενταχθούν στη «Μαθητεία» πρέπει να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου !!

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επανειλημμένα και έγκαιρα από την ίδρυση των Σ.Ε.Κ. τοποθετήθηκε υπέρ της κατάργησής τους (ενδεικτικά βλ. http://www.oltee.gr/?p=4126) με «ενσωμάτωση των μεταγυμνασιακών Σ.Ε.Κ. στο ΕΠΑ.Λ.» (βλ. http://www.oltee.gr/?p=5950, παρ. Α.9).

 

Γ. Παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Συνεχίζοντας στο παραπάνω άρθρο:

«17. Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020−2021. Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020−2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Ν. 4186/2013 κατήργησε τις Επαγγελματικές Σχολές – ΕΠΑ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 3, εδ. 2: «Ειδικότερα οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2013−2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48071/10−62913 προκήρυξη εισαγωγής μαθητών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 52494/25.6.2013 προκήρυξη, και παύουν τη 15η Σεπτεμβρίου 2015» και στη συνέχεια παρ. 4: «Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012−2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013−2014. Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται».

Πράγματι οι 106 ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας καταργήθηκαν την 15η Σεπτεμβρίου 2014 επιφέροντας πολύ μεγάλο πλήγμα στην Τ.Ε.Ε.

Αντιθέτως η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. παρατείνεται ΞΑΝΑ και ΞΑΝΑ με κάθε Κυβέρνηση, αυτή τη φορά μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021 !!!

Ποια αιτιολογημένη απάντηση μπορεί να δώσει η παρούσα Κυβέρνηση για αυτή τη διακριτική αντιμετώπιση ; Ποια μορφή εκπαιδευτικής ή άλλης πολιτικής εφαρμόζεται κατά περίπτωση και γιατί ; Γιατί ως αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε ΜΟΝΟ για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων, αλλά ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ στην ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας που ήταν κατεξοχήν τα σχολεία που υπηρετούσαν οι Διαθέσιμοι ; Γιατί δεν τις επανέφερε όταν έγινε Κυβέρνηση ; Αν έχει «ιδεολογική αντίθεση» με την ύπαρξη των ΕΠΑ.Σ., τότε πως δικαιολογείται η συνεχής παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. ΜΟΝΟ του ΟΑΕΔ ;

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. από την πρώτη στιγμή αγωνίστηκε για την παραμονή σε λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, βλ. ενδεικτικά http://www.oltee.gr/?p=4264.

 

Δ. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«10.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.i) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., και iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των ΑΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.»»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, το ΕΠΑ.Λ. δεν θα είναι πλέον το Λύκειο δεύτερης επιλογής και αναβαθμίζεται ουσιαστικά για να καταστεί πλήρως ισότιμο του ΓΕ.Λ. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να δίνει τις ίδιες ευκαιρίες στους κατόχους απολυτηρίου του συγκριτικά με του ΓΕ.Λ. ;

Γιατί, τότε, δεν δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αξιωματικών της Αστυνομίας, στις Σχολές Αξιωματικών της Πυροσβεστικής ;

Γιατί δεν ορίζεται πάγια για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου, το ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων ;

Με ποια κριτήρια ορίζεται το ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα Σχολών των Πανεπιστημίων ; Πόσο μικρό και λίγο φαντάζει αυτό για να αποδεικνύει – τεκμηριώνει την ισοτιμία ; Μέσω αυτών των δυνατοτήτων πρόσβασης των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια μπορεί πράγματι να γίνει ελκυστικό το ΕΠΑ.Λ. ; Ή μήπως δεν είναι τελικά αυτός ο στόχος ;

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. υποστηρίζει την ακώλυτη πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε όλες τις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όλων των κλάδων και βαθμίδων. (βλ. http://www.oltee.gr/?p=5950, παρ. Β.2 και http://www.oltee.gr/?p=4563). Οι απόφοιτοι της Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση :

        Σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων 50% των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Τ.Ε.Ι.

        Στις αντίστοιχες ή συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό θέσεων το οποίο ορίζεται σε 5% τουλάχιστον των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή και Τμήμα.

        Στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

        Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

        Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Πυροσβεστών, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

        Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

        Στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Ε. Διάθεση εκπαιδευτικών

1. Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 41 Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ.»:

«Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ.

Θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»»

2. Όπως αναφέραμε παραπάνω, με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«11.α) Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το «Μεταλυκειακό έτος − Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. Για το λόγο αυτόν, μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου».

3. Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«14. Στο ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 14Α

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

2. Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να διατίθενται για τη συμπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα, τα οποία δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους με τους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ανοίγουν όλοι οι δρόμοι διάθεσης, μερικά ή ολικά, εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στα Δ.Ι.Ε.Κ., στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης !!! Των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. που δήθεν ενισχύονται, αναβαθμίζονται ουσιαστικά…

Τι πρέπει ακόμη να μας πουν για να καταλάβουμε τι πρόκειται να συμβεί, ενόψει της επερχόμενης «αξιολόγησης» της Ε.Ε.Κ. (σε μια 5ετία) και του «Λυκείου Θεωρίας και Πράξης» ή κατ’ άλλους «Ενιαίου Λυκείου» ;

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έχει τοποθετηθεί με σχετικό δελτίο τύπου (αριθμ. 061/29-2-2016) με θέμα: «”Διαχείριση” του εκπαιδευτικού προσωπικού από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (βλ. http://www.oltee.gr/?p=5779), αλλά και παλαιότερα σχετικά π.χ βλ. http://www.oltee.gr/?p=5286, κ.α.

 

ΣΤ. Ωράριο εκπαιδευτικών

Με το Ν. 4386/2013, «Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»:

«14. Στο ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 14Α

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

3. Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων τομέων (τομεάρχες) θα έχουν πλέον από 18 έως και 21 ώρες διδακτικό ωράριο αντί των 16, μέχρι σήμερα, ωρών !!! Μόνο οι έχοντες υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 20 ωρών, υπεύθυνοι εργαστηρίων ειδικοτήτων, θα έχουν μείωση 2 ωρών !!!

Όσο για τους υπεύθυνους εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα δεδομένα δεν δικαιολογούν μείωση διδακτικού ωραρίου !!! Θα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες χωρίς διδακτική ελάφρυνση με επιφόρτιση των υπολοίπων μελών του συλλόγου διδασκόντων ως προς τις εξωδιδακτικές εργασίες !!!

Εν τέλει, ΟΛΑ αποτιμώνται λογιστικά για την εξοικονόμηση ωρών και πάντα σε βάρος του εκπαιδευτικού που θυσιάζεται και στηρίζει το δημόσιο σχολείο !

 

Συνάδελφοι,

Όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης αποδεικνύονται παραπλανητικές υποσχέσεις για αφελείς.

Ο Υπουργός Παιδείας συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του Αρβανιτόπουλου για τον εξοστρακισμό της Τ.Ε.Ε. ΕΚΤΟΣ του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, προς την Κατάρτιση και τη Μαθητεία του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας. Αυτή τη φορά «ενδεδυμένο» με τον «αριστερό μανδύα» της ενοποίησης της ανώτερης Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε ένα Ενιαίο Σχολείο.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Κλάδου, «μας κλείνει το μάτι» ότι οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων δεν θα απολυθούμε, αλλά «θα βολευτούμε» στα ΓΕ.Λ. και στην Πρωτοβάθμια με διεύρυνση των αναθέσεων, στην Κατάρτιση ή στα Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ. Θα μας δώσει και κανένα «τυράκι» για παρακολούθηση της «Μαθητείας», όταν και σε όποια κλίμακα εφαρμοστεί.

Η πραγματικότητα όμως είναι ωμή και άγρια.

Η Κυβέρνηση που πιστώθηκε (δικαίως) την επάνοδο των διαθέσιμων στα σχολειά μας, τώρα κλείνει τα σχολειά μας σταδιακά και «μεταβατικά», ενώ προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. «διεξόδους» για να «διασωθούμε», ο καθένας ατομικά…

Πήραμε πίσω τους διαθέσιμους,

Τώρα θα πάρουμε και τα σχολειά μας.

Δε μας αρκεί να «βολευτούμε» και «να σώσουμε το τομάρι μας».

Θέλουμε να διαφυλάξουμε το Δημόσιο Δωρεάν Τεχνικό Σχολείο.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Σαρωτικές αλλαγές στα ΕΠΑΛ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας!

Μαΐου 13, 2016

 

kathigitis-mathites

Ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις άμεσες αλλαγές στα ΕΠΑΛ και συνολικά στη δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) οι οποίες θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά, 2016-17.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις σύγχρονες κοινωνίες καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Να προετοιμάσει με κατάλληλο τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της νέας γενιάς για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μορφωτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα.

Τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΤΕΕ δεν της επιτρέπουν να επιτελέσει το ρόλο της και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των νέων που την επιλέγουν. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το ποσοστό των νέων που εγγράφονται στους ποικίλους τομείς της ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική πορεία.

Οι αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να βασίζονται:

α) στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
β) στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων
γ) στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας
δ) στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν
ε) στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους της
ε) στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους/τις εκπαιδευτικούς.
Στις 5/3/2016 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προτάσεις της υποεπιτροπής του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου και της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ για την ΤΕΕ για τις άμεσες αλλαγές και τέθηκαν σε δημόσιο διάλογο. Στη συνέχεια δόθηκαν επίσης σε δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που αφορούσαν το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ και της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2016-17, καθώς και η πρόταση για τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
Σύμφωνα με τις παραπάνω θέσεις και την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν με θετικό τρόπο τα οξυμένα προβλήματα που ταλανίζουν την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση, με την τροπολογία του ΥΠΠΕΘ προβλέπονται τα εξής:

Α) ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΕΠΑΛ
Το νέο ΕΠΑΛ θα έχει την παρακάτω δομή:
– Α΄ ΤΑΞΗ με ενιαίο πρόγραμμα, με μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων, προκειμένου να δίνεται στους μαθητές/-τριες η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
– Β΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό σε τομείς τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας και τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά).
– Γ΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).
– Μετά την αποφοίτηση, προαιρετικό «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο και μαθητεία σε χώρους εργασίας.
Αυτό το σχήμα (Α΄ τάξη – ενιαία, Β΄ τάξη – τομέας, Γ΄ τάξη – ειδικότητα, «4ο» έτος – ειδίκευση-μαθητεία) έχει τα παρακάτω θετικά αποτελέσματα:

Β) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισάγονται δύο σημαντικές νέες δυνατότητες για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ:
1. Διευρύνεται η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, αφού θα διαγωνίζονται για ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ΤΕΙ. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να είναι, κατά προσέγγιση, ανάλογο του ποσοστού των υποψηφίων που αποφοίτησαν από τα ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων για τα ΤΕΙ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως θα ορίζεται κάθε σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποκαθίσταται, επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ μέσω των ειδικών εξετάσεων στη σχολή Πυροσβεστικής.
2. 2.Αποκαθίσταται η δυνατότητα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ να εισάγονται και σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων, η οποία καταργήθηκε με το ν.4186/13. Συγκεκριμένα, θα μπορούν με τις ίδιες εξετάσεις – και χωρίς τη αναγκαιότητα της δημιουργίας «ομάδας Β΄» στη Γ΄ τάξη, που αντικειμενικά περιόριζε (πριν το 2013) τη δυνατότητα αυτή μόνο σε μαθητές που σπούδαζαν σε ελάχιστα ΕΠΑΛ – να εισάγονται με τη βαθμολογία τους σε σχολές των Πανεπιστημίων αντίστοιχες των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ και για ειδικό ποσοστό θέσεων επιπλέον 1%. Πλέον η δυνατότητα αυτή θα δίνεται σε όλους τους μαθητές/-τριες και στο πιο απομακρυσμένο ΕΠΑΛ της χώρας.

Γ) ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Με την τροπολογία γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις ώστε να καταστεί ασφαλής και πλήρης δικαιωμάτων για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ που θα σπουδάζουν στο «μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», η πρώτη επαφή με την εργασία.
Επίσης, ρυθμίζονται λειτουργικά ζητήματα του έτους αυτού, όπως να μην επιβαρύνονται οι μαθητές/-τριες την ίδια ημέρα με σχολείο και εργασία, όπως προέβλεπε ο ν.4186/13, να γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα αποκλειστικά στα ΕΠΑΛ και στα Εργαστηριακά Κέντρα από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε αυτά και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Επίσης, προσδιορίζονται οι όροι με τους οποίους θα πραγματοποιείται η μαθητεία:
1. Το ΕΠΑΛ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης-εποπτείας των μαθητευομένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εποπτεία από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο που θα καθοριστεί αναλυτικά με Υπουργική Απόφαση.
2. Θα υπογράφονται συμβάσεις με όρους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί και θα ελέγχονται από εποπτεύοντα καθηγητή/-τρια του ΕΠΑΛ. Οι συμβάσεις θα μπορεί να ακυρωθούν, αν δεν τηρούνται οι όροι από τον εργοδότη.
3. Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των μαθητευόμενων, οι οποίοι θα είναι ενήλικες, απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή προηγούμενων τύπων σχολείων της ΤΕΕ. Οι μαθητές θα υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας, στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους θα είναι συντάξιµος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας θα είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
4. Προσδιορίζεται ο ρόλος του ΟΑΕΔ, μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), ως συνεργαζόμενου με τα ΕΠΑΛ σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τα θέματα διοικητικής διαχείρισης της μαθητείας. Αξιοποιείται, έτσι, η μακροχρόνια εμπειρία του. Στα κέντρα αυτά θα διατίθεται και εκπαιδευτικός των ΕΠΑΛ.

Δ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕΚ
Καταργούνται οι ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης), που δημιουργήθηκαν με το ν. 4186/13, θεσμός που δεν έτυχε αποδοχής από την κοινωνία (λειτούργησαν μόλις 4 από τις 95 που προβλεπόταν να λειτουργήσουν σχολές).
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα βήμα για τον εξορθολογισμό της πολυτυπίας του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αποφεύγεται η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (λύκειο) και η πρόωρη κατάρτιση στην μη τυπική εκπαίδευση και η γενικευμένη μαθητεία ανηλίκων που προέβλεπε ο ν.4186/13.

Προβλέπεται η ολοκλήρωση των σπουδών όσων μαθητών/-τριών σπούδαζαν στις καταργούμενες σχολές με τα ίδια δικαιώματα που είχαν όταν ξεκίνησαν τις σπουδές τους. Προβλέπεται, τέλος, η μετατροπή καταργούμενων ΣΕΚ σε Δημόσια ΙΕΚ για ειδικές ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ε) ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΑΕΔ
Καταργείται η δυνατότητα του ΟΑΕΔ να ιδρύει πειραματικά ΕΠΑΛ, καθώς οι εκπαιδευτικές δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
Παρατείνεται για μια πενταετία η λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος της ΕΕΚ.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας και φοίτησης του εσπερινού ΕΠΑΛ και γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου οι διατάξεις να τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις τάξεις και κύκλους σπουδών του Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. και γίνονται τροποποιήσεις στο άρθρο 43 του ν.4186/13 των εξουσιοδοτικών διατάξεων για την αποκατάσταση αντιφατικών ρυθμίσεων αλλά και για την εν γένει εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία των ΕΠΑΛ.
Προσδιορίζεται ποιοι μαθητές και απόφοιτοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη, και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας να καθορίσει τις αντιστοιχίες με σχολεία της ΤΕΕ, τα οποία λειτούργησαν στο παρελθόν.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ρυθμίζονται εκκρεμή υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΛ, όπως:
– ο χαρακτηρισμός ως εκπαιδευτικής υπηρεσίας του χρονικού διαστήματος που οι 2500 εκπαιδευτικοί είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα
– εξορθολογίζεται το ωράριο υπευθύνων εργαστηρίων σε όλους τους τύπους σχολείων
– δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους
– δίνεται η δυνατότητα να διδάσκουν τα μαθήματα της ΠΕ ειδικότητάς τους σε εκπαιδευτικούς ΤΕ με πτυχίο ΠΕ, που είχαν κάνει ήδη «οικονομική» μετάταξη από ΤΕ σε ΠΕ.

ΣΤ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Οι αλλαγές που θεσμοθετούνται στα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν σταδιακά, από το σχολικό έτος 2016-17 και έχουν το χαρακτήρα μεταβατικών αλλαγών (θα λειτουργήσουν ως «γέφυρα») από τη υπάρχουσα στη νέα δομή των ΕΠΑΛ), μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο δημόσιος διάλογος για το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από τον οποίο θα προκύψει και μια πλήρης μελέτη για το περιεχόμενο των αλλαγών στα ΕΠΑΛ.

•Συγκεκριμένα, με ενιαίο πρόγραμμα θα λειτουργήσει η Α΄ τάξη και με τομείς σπουδών η Β΄ τάξη, ενώ θα αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα και τα προηγούμενα προγράμματα και βιβλία. Δηλαδή, το σχολικό έτος 2016-17 η Α΄ και η Β΄ τάξη θα έχουν νέα δομή και πρόγραμμα. Η Γ΄ (καθώς και η Δ΄ εσπερινών) θα ακολουθεί τη δομή του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στη Β΄ τάξη να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

•Θα γίνει προσπάθεια να οργανωθούν από την επόμενη σχολική χρονιά προγράμματα μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών σε περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων και περιοχών, στη λογική της σταδιακής ανάπτυξης του νέου αυτού θεσμού.

•Για το μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ και της Β΄ τάξης, καθώς και για τον καθορισμό των τομέων και ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν, ήδη ετοιμάζονται από το ΙΕΠ προτάσεις, οι οποίες έχουν τεθεί και αυτές σε δημόσιο διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με την ψήφιση της τροπολογίας θα υπογραφούν Υπουργικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται, και θα προωθηθεί η εκτύπωση των βιβλίων για όλα μαθήματα σε όλες τις τάξεις, προκειμένου να διανεμηθούν εγκαίρως στα σχολεία με τα ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

•Ο διάλογος για όλα τα ζητήματα (τόσα για τα άμεσα προβλήματα όσο και την εν γένει προοπτική βελτίωσης της κατάστασης στη δημόσια ΤΕΕ και τις προσπάθειες μεταρρύθμισής της) θα συνεχίζεται με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της, αλλά και την κοινωνία και τους φορείς της εργασίας.
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΕΕ

Το ΥΠΠΕΘ, με την προώθηση ευρύτερων πολιτικών αλλά και επιμέρους αλλαγών, από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει στην πράξη το ενδιαφέρον του για την ουσιαστική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που στη χώρα μας πάντα οι ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές έθεταν σε δεύτερη μοίρα.

Στηρίζουμε με έργα και όχι διακηρύξεις το έργο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ, αναγνωρίζοντας πως αυτό ασκείται σε δύσκολες και ιδιαίτερα σύνθετες συνθήκες. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες των μαθητών, των μαθητριών που σπουδάζουν στα ΕΠΑΛ και τον αγώνα των οικογενειών τους. Ιδιαίτερη μνεία επιθυμούμε να κάνουμε για τους εργαζόμενους μαθητές/-τριες των εσπερινών ΕΠΑΛ, στις προσπάθειες των οποίων στεκόμαστε με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό. Η διασφάλιση της εκπαίδευσης όλων των μαθητών/-τριών και της εργασίας των διδασκόντων και διδασκουσών στα δημόσια ΕΠΑΛ σε ένα ελκυστικότερο σχολικό περιβάλλον είναι η θεμελιώδης αρχή της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Και αυτό είναι για το ΥΠΠΕΘ αδιαπραγμάτευτο.

Υπενθυμίζουμε:

-Με το ν. 4325/15 επανασυστάθηκαν οι 50 κλάδοι – ειδικότητες και οι 2.413 οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ που είχαν καταργηθεί με το ν. 4172/13, καταργήθηκε η διαθεσιμότητα και επέστρεψαν οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, αναγνωρίστηκε με το ν.4369/16 ο χρόνος διαθεσιμότητας ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
-Με το ν. 4327/15 επαναλειτούργησαν στα ΕΠΑΛ από το τρέχονσχολικό έτος οι κατηργημένες ειδικότητες των μαθητών/-τριών (στους τομείς υγείας-πρόνοιας, αισθητικής-κομμωτικής και εφαρμοσμένων τεχνών) από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ με το ν. 4186/13. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθεί το μαθητικό δυναμικό της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ (ημερήσιων και εσπερινών) στη σχολική χρονιά από 32.067 το σχολικό έτος 2014-2015 σε 40.019 το σχολικό έτος 2015-2016 (αύξηση 25 %),.
-Καταργήθηκε και στα ΕΠΑΛ με το ν. 4327/15 η τράπεζα θεμάτων, που δημιουργούσε συνθήκες αύξησης της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.
-Ένα ακόμη, μικρό αλλά σημαντικό δείγμα του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών/-τριών που σπουδάζουν στα ΕΠΑΛ αποτελεί και το γεγονός ότι εφέτος για πρώτη φορά οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, που διοργανώνονταν για τα ΓΕΛ, θα διοργανωθούν και για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Αυτό γίνεται 16 χρόνια μετά την καθιέρωση επαναληπτικών εξετάσεων για τους μαθητές/-τριες των Γενικών Λυκείων και αποτελούσε πάγιο αίτημα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Λυκείων.
-Ρυθμίστηκε και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ η κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για συμμετοχή στις εξετάσεις σε απομακρυσμένα εξεταστικά κέντρα.
-Καταργήθηκε η αντιεκπαιδευτική διάταξη με την οποία ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβάνονταν στα ΙΕΚ μπορούσαν να «αποσπαστούν» στα ΕΠΑΛ ως εκπαιδευτικοί.
-Ακόμα, τη σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται δόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η δυνατότητα σε μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ του σχολ. έτους 2014-15 που απορρίφθηκαν λόγω απουσιών, και λόγω της αλλαγής του ΕΠΑΛ θα έπρεπε να επαναλάβουν δύο τάξεις, να προσέλθουν σε απολυτήριες εξετάσεις.
-Με την υπογραφή ΚΥΑ που ολοκληρώνεται σύντομα, θα οργανωθούν άμεσα δύο πιλοτικά προγράμματα μαθητείας για απόφοιτους ΕΠΑΛ προηγούμενων χρόνων.
-Καταρτίστηκαν, επίσης, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα για την Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ στις επαναλειτουργούσες ειδικότητες.
-Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση με τα επαγγελματικά δικαιώματα 30 ειδικοτήτων των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ του ν. 3475/06.

real.gr


Απριλίου 28, 2016

Evagelio

 

Ο  Πρόεδρος  και  τα  Μέλη  του  Δ.Σ  της  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε   

   Σας  εύχονται  ολόψυχα

  Καλή Ανάσταση  και   Καλό Πάσχα


Υπουργείο – ΕΛΜΕ: Διαρκής Πρωταπριλιά

Απριλίου 15, 2016

ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-063_-Υπουργείο-–-ΕΛΜΕ-Διαρκής-Πρωταπριλιά1-470x260

Αθήνα, 03-04-2016

 Αριθμ. Δ.Τ.: 063

 

Σε διαγωνισμό υποκρισίας έχουν αναγάγει το «Διάλογο» για την Παιδεία το Υπουργείο, η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει το Διευθυντή Ε.Ε. κ. Μουστάκα σε περιοδεία ανά την Ελλάδα. Την πρωταπριλιά κλήθηκαν στην Περ/κή Διεύθυνση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και οι σχολικοί σύμβουλοι, προκειμένου ο κ. Μουστάκας να τους ενημερώσει για τις προτάσεις του Ι.Ε.Π. για την Τ.Ε.Ε.

Οι ΕΛΜΕ-Θ μπήκαν στο χώρο και δεν επέτρεψαν να γίνει η ενημέρωση, καταφερόμενοι εναντίον του «διαλόγου», στον οποίο όμως συμμετέχει η ΟΛΜΕ !!

Ο κ. Μουστάκας αναφέρθηκε στους αγώνες του για τους «διαθέσιμους» και ισχυρίστηκε ότι το Υπουργείο εφαρμόζει τις ψηφισμένες θέσεις της ΟΛΜΕ για την ενοποίηση των δύο τύπων Λυκείου και τη μεταδευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε.

Οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ-Θ ισχυρίστηκαν ότι το Ενιαίο Λύκειο είναι «οραματικό» και ότι από τη στιγμή που το Υπουργείο εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές, αυτές δεν είναι θέσεις του κλάδου.

Επομένως:

– το Υπουργείο υλοποιεί το «όραμα» της ΟΛΜΕ,

– η ΟΛΜΕ συμμετέχει στο Διάλογο χωρίς να υπάρχει λόγος, αφού το Υπουργείο υλοποιεί (κατά δήλωσή του) μέρος τουλάχιστον των αιτημάτων της,

– οι ΕΛΜΕ που συγκροτούν την ΟΛΜΕ, ΔΕΝ συμμετέχουν στο Διάλογο (σε αυτόν το ίδιο που …συμμετέχει η ΟΛΜΕ),

– Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καταργείται από τη Β΄βάθμια Εκπ/ση το αργότερο σε βάθος 5ετίας και εξοβελίζεται στην Κατάρτιση (…«ενοποιείται»). Το Ενιαίο Λύκειο γίνεται υποχρεωτικό για όλους.

– και όλα αυτά με την …«αποχή» και τις …«διαμαρτυρίες» των ΕΛΜΕ, επειδή αυτό το «όνειρο» δεν είναι …«ολόκληρο» !!

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. έχουν απόλυτα ξεκάθαρες θέσεις:

 

ΟΧΙ στην κατάργηση της Δημόσιας Β’βάθμιας Τ.Ε.Ε.

Πτυχίο στα 18 για τους μαθητές της Τ.Ε.Ε.

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έχει καλέσει τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ. να διατρανώσουν την αντίδρασή τους στην κατάργηση των σχολείων μας (το αργότερο σε βάθος 5ετίας), αξιοποιώντας το δικαίωμα που έδωσε ο Υπουργός στους εκπαιδευτικούς να διατυπώσουν τις απόψεις τους ΘΕΣΜΙΚΑ, μέσα από τους Συλλόγους Διδασκόντων (βλ. http://www.oltee.gr/?p=5804) ή σε ΟΜΑΔΕΣ, ή και ΑΤΟΜΙΚΑ.

Όσοι υποκριτικά καλούν σε αποχή, είναι αυτοί που έχουν συμφέρον να ΜΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ η αντίθεση των εκπαιδευτικών στην κατάργηση των σχολείων μας.

 

Το δικό τους «όραμα» είναι ο δικός μας «εφιάλτης»!

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.